Hlavná stránka Olympiády
PDF Tlačiť E-mail
Napísal Iveta Čapliarová   

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

školský rok: 2015/2016

 1. Stvárnenie národnej minulosti vo vrcholných dielach slovenského klasicizmu
  Kodifikácia a reforma jazyka – A. Bernolák
 2. Alfonz Bednár a Ladislav Mňačko
  Jazykový štýl a štýlotvorné činitele
 3. Typy romantickej postavy v našej literatúre
  Charakteristika a jej druhy
 4. Slovenský literárny realizmus – I. vlna
  Rozprávací slohový postup
 5. Rôznorodé spôsoby zobrazovania 1. svetovej vojny v slovenskej poézii a próze
  Súvetie
 6. Slovenská medzivojnová próza
  Jazyková komunikácia a jej druhy
 7. Literárne druhy a žánre
  Morfológia – ohybné slovné druhy
 8. Ľudová slovesnosť
  Frazeologizmy
 9. Téma 1. svetovej vojny vo svetovej literatúre
  Ortoepia a ortografia
 10. Slovenský literárny realizmus – 2. vlna
  Opisný slohový postup
 11. Staroslovienske  obdobie
  Výkladový slohový postup
 12. Slovenská medzivojnová poézia
  Neohybné slovné druhy
 13. Staroveká literatúra
  Prozodické vlastnosti reči
 14. Obraz 2. svetovej vojny v slovenskej literatúre
  Obohacovanie slovnej zásoby
 15. Tvorba Hugolína Gavloviča a Jána Bottu
  Oficiálna komunikácia
 16. Slovenská próza po r. 1945 - tvorba autorov strednej generácie
  Jednoduchá veta
 17. Ivan Krasko a Janko Jesenský
  Odborný a umelecký štýl
 18. Osvietenstvo v slovenskej literatúre
  Slovanské jazyky - rozdelenie
 19. Slovenská dramatická tvorba po roku 1945
  Vzťahy medzi lexikálnymi významami slov - synonymá, homonymá, antonymá
 20. Vývin slovenskej dramatickej tvorby po línii Ján Chalupka, Ján Palárik, Jozef Gregor Tajovský
  Rečnícky štýl a jeho žánre
 21. Slovenská dráma po roku 1918
  Vetné členy
 22. Európska realistická literatúra
  Publicistický štýl
 23. Homér, Tajovský, Hemingway a Ballek
  Interpunkčné a diakritické znamienka
 24. Svetová próza po 2. svetovej vojne
  Lexikológia, rozvrstvenie slovnej zásoby
 25. Historické motívy v slovenskej literatúre
  Lexikológia, slovná zásoba, slovníky
 26. Milan Rúfus, Miroslav Válek – osobnosti našej poézie
  Bežná komunikácia
 27. Humanizmus a renesancia v európskej literatúre
  Získavanie a spracovanie informácií
 28. Láska (ľúbosť) a jej podoby v slovenskej literatúre
  Slohové postupy
 29. Próza naturizmu
  Kodifikácia spisovného jazyka - A. Bernolák a Ľ. Štúr
 30. Európska romantická literatúra
  Diskusný príspevok
Posledná úprava Sobota, 12 December 2015 23:03
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?