Hlavná stránka Učebňa inteligentných elektroinštalácií

Nové tepelné čerpadlo a inteligentné elektroinštalácie

Stredná odborná škola Handlová získala finančné prostriedky na vybavenie dvoch odborných učební. Slovenské elektrárne podporili formou finančného daru a príspevku z 2% dva projekty školy.

Prostredníctvom finančného daru od Slovenských elektrární sa nám podarilo inovovať odbornú učebňu inteligentných elektroinštalácií a zároveň technicky dovybaviť systém X Comfort o prvky centrálneho riadenia systému. Cieľom projektu bolo rozšírenie existujúcej technológie o monitorovací a riadiaci systém a o komponenty, ktoré zabezpečujú spoluprácu systému na sieťovej úrovni.

Systém inteligentnej elektroinštalácie využívame pri technických odboroch, v procese výučby odborného výcviku i počas praktického vyučovania v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Sprístupnili sme ďalšie komponenty rádio-frekvenčného systému X Comfort s orientáciou na centrálne riadenie systému. Prostredníctvom zapojenia príslušných komponentov si študenti môžu vyskúšať: spínanie a stmievanie osvetlenia, ovládanie roliet, žalúzií, ovládanie systému hlasom alebo povelom z diaľkového ovládača, simuláciu prítomnosti osôb rozsvecovaním a zhasínaním svetiel, ovládanie prostredníctvom IR (infrared) diaľkového ovládača, automatizáciu vykurovania a klimatizácie, ovládanie ľubovoľných spotrebičov či vytváranie svetelných scén. Žiaci si tak prostredníctvom nových technológií zvyšujú odborné vedomosti z oblasti elektroinštalácií.

 

Po inovácii sieťových technológií a inteligentných elektroinštalácií sme sa upriamili na implementovanie problematiky obnoviteľných zdrojov energie do výučby. Vďaka príspevku z 2% od Slovenských elektrární sme zmodernizovali učebňu odborného výcviku technológiou tepelného čerpadla s výkonom 8 kW s prvkami snímacej, riadiacej a regulačnej techniky. Technológia je určená ako montážne a demonštračné zariadenie pre výučbu žiakov technických odborov s dôrazom na inštaláciu, prevádzku a odstraňovanie závad v okruhoch tepelného čerpadla. Učebná pomôcka prispela k zmodernizovaniu odborného pracoviska a dovybaveniu odbornej učebne. Zároveň napomohla k zvýšeniu kvality praktického vzdelávania a rozšíreniu možností získavania nových poznatkov.

Počas realizácie projektov prebehlo aj regionálne kolo medzinárodnej súťaže, ktorú vyhlásila skupina ENEL pod názvom Play energy. Strednú odbornú školu Handlová reprezentoval žiak Tomáš Malina, ktorý sa zapojil s projektom pod názvom Malá veterná elektráreň a v regionálnom kole sa umiestnil na peknom 2.mieste. Postúpil do národného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2014.

 

Mgr. Patrícia Steinhublová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?