Hlavná stránka Témy záverečných prác - spč

Témy záverečných prác

odbor : Sociálno-právna činnosť

školský rok: 2015/2016

 • Práca ústavného súdu, záruka ochrany ľudských práv
 • Náhradná rodinná výchova - pestúnska starostlivosť, profesionálne rodiny
 • Náhradná rodinná výchova- adopcia, medzinárodná adopcia
 • Sociálno - právna ochrana mladistvých
 • Syndróm CAN, problematika týraných
 • Dlhodobá nezamestnanosť ako psychický, sociálny a ekonomický problém
 • Starostlivosť o nezamestnaných občanov zo strany štátu
 • Problematika sociálnej práce s rómskou komunitou
 • Problematika utečencov v krajinách EU
 • Pracovná a spoločenská integrácia zdravotne postihnutých (chránené dielne, kompenzácia)
 • Starnutie populácie a jej vplyv na dôchodkový systém v SR
 • Dôchodkové systémy- porovnanie SR s inou vybranou krajinou EU
 • Výkon trestu odňatia slobody ako forma resocializácie, penitenciálna starostlivosť
 • Sociálna pomoc - riešenie sociálnej a hmotnej núdze
 • Zariadenia sociálnych služieb , sociálna starostlivosť v nich , postrehy z odbornej praxe
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Vývoj sobášnosti a rozvodovosti v SR
 • Osobná asistencia, opatrovateľská služba
 • Nemocenské poistenie
 • Systém zdravotnej starostlivosti (zdravotné poistenie)
 • Rodinné prídavky v systéme štátnych sociálnych dávok
 • Pôsobnosť Sociálnej poisťovne, správne konanie
 • Vývoj rodinného práva
 • Sociálno-ekonomické postavenie mladých rodín, systém sociálneho zabezpečenia
 • Drogová závislosť, pomoc zo strany štátu, reedukačné zariadenia
 • Starostlivosť o občanov v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny domov dôchodcov, penzión
 • Poskytovanie opatrovateľskej služby v systéme sociálnej starostlivosti
 • Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; Centrum sociálnej pomoci Humanity – Veľká Lehôtka
 • Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny detský domov


Pokyny na písanie záverečnej práce

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?