SOŠ Handlová

 • Rozlúčka so školou triedy 3.J

  Končí sa školský rok 2016/17. Nastal čas, keď našu školu opúšťajú naši tretiaci, študenti 3.J triedy, učebných odborov Mechanik opravár - stroje a zariadenia a Technicko-administratívny pracovník. Na slávnostnej rozlúčke 12. júna 2017 sa študenti poďakovali svojim profesorom a majstrom odborného výcviku nielen za odovzdané vedomosti a osvojené zručnosti, ale aj ich ľudský prístup a pomoc pri plnení každodenných povinností. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Barborka ocenil najlepších študentov triedy Martina Litvu a Klaudiu Práznovskú a vo svojom príhovore im zaželal veľa úspechov na záverečných učňovských skúškach. Tak veľa šťastia študenti pri skúškach i v živote.

  Triedna učiteľka Ing. Silvia Maruniaková

   
 • Pomaturitné štúdium

  Stredná odborná škola Handlová otvára v školskom roku 2017/2018 pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť.

  Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas štúdia na SŠ.

  1. Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
  2. Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2017, 2. termín do 31. júla 2017
  3. Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júna 2017.
  4. Splnenie kritérií prijímacieho konania do prvého ročníka štúdia, na základe ktorých prijímacia komisia Strednej odbornej školy v Handlovej posudzuje vedomostný potenciál žiaka.

  Kritériá prijatia

  Zápis na pomaturitné štúdium:

  1. termín: 27.6.2017 (utorok)
  2. termín: 30.8.2017 (streda)

   
 • Víťazstvo študentiek SOŠ Handlová

  Až 43 tímov z celého Slovenska sa zapojilo do súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“, ktorú každoročne organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko pre študentov stredných škôl zapojených do programu JA Etika v podnikaní. Súťaž pozostávala z dvoch kôl, pričom v prvom korešpondenčnom kole študenti riešili prípadovú štúdiu, na základe ktorej odborná porota rozhodla o finalistoch.

  Čítať ďalej...  
 • Návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku

  DK Handlová podal na Ministerstve spravodlivosti projekt venovaný ľudským právam, boju proti extrémizmu a intolerancii s názvom POSOLSTVO. Uvedeného projektu mala možnosť zúčastniť sa aj naša škola spolu so žiakmi a zástupcami všetkých škôl v Handlovej.

  Jednou z aktivít bola návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku ktorej sa zúčastnilo 8 vybraných žiakov našej školy, pedagogický dozor zabezpečovala Ing. Jana Kubáleková.

  Čítať ďalej...  
 • Cieľom projektu je zvýšenie záujmu o technické vzdelávanie u žiakov Strednej odbornej školy a žiakov základných škôl v Handlovej a blízkom okolí. Tieto odborné spôsobilosti, vedomosti a zručnosti v oblasti robotiky a automatizácie sú v súčasnosti na trhu práce nedostatkové a mimoriadne žiadané. Stanovený cieľ plánujeme dosiahnuť vytvorením robotického pracoviska na úseku odborného výcviku, ktoré by bolo vybavené modernými názornými učebnými pomôckami. Konkrétne ide o robotické stavebnice, výučbového robota a materiál potrebný na trhu práce. 

  Čítať ďalej...  
 • Študijný pobyt žiakov v Plzni

  V dňoch 14.5. – 26.5 2017 sa 12 študentov odboru mechatronika a technické lýceum zúčastnilo študijného pobytu na Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom v Plzni.

  Počas vyučovania, v dielňach stredného odborného učilišťa, sa oboznámili s rádiofrekvenčnými systémami XComfort, ktoré slúžia na modernizáciu elektroinštalácií v modernom bývaní - ovládanie dverí, osvetlenia, vykurovania či chladenia.

  Čítať ďalej...