Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov neprijatých v I. kole
prijímacieho konania 2015/2016

Stredná odborná škola vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nasledovné odbory:

  • študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
  • študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií
  • študijný odbor 2675 M elektrotechnika
  • študijný odbor 2387 M mechatronika
  • študijný odbor 3918 M technické lýceum
  • študijný odbor 2381 M strojárstvo
  • učebný odbor 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
  • učebný odbor 6475 H 00 technicko-administratívny pracovník
  • učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
 

Oznam pre žiakov 3. ročníka učebných odborov

V školskom roku 2015/2016 sa prvý ročník nadstavbového štúdia
na Strednej odbornej škole Handlová v študijných odboroch
6403 L podnikanie v remeslách a službách
a 2414 L 01 strojárstvo neotvára.

 

3D modelovanie SOLIDWORKS a naši úspešní študenti.

Dňa 7.5. 2015 organizovala firma Schier Technik s.r.o. v Trenčíne prvý ročník súťaže študentov stredných škôl „3D modelovanie SOLIDWORKS. Našu školu reprezentovali traja študenti. V silnej konkurencii si z celkové ho počtu19 študentov vybojovali krásne umiestnenia:

Andrej MIKULA z 3.A, odbor mechatronika - 2. miesto
Peter MACKO z 2.E, odbor technické lýceum - 4. miesto
Martin STOTKA z 3.A, odbor mechatronika - 6. miesto

Všetkým k úspechu blahoželáme.

Ing. M.Chalmovská

 

Oznam pre maturantov

Na nástenke maturít v budove D je zverejnený predbežný harmonogram tried na ústne maturitné skúšky. Definitívny harmonogram aj s časovými reláciami bude zverejnený až po klasifikačnej porade maturujúcich tried po 20. máji 2015.

Zároveň sú na tejto nástenke zverejnené výsledky externej časti MS 2015, ktoré sa nachádzajú aj v žiackej knižke.

Výsledky PFIČ budú zverejnené do 20. mája 2015.

Kto neuspel z oboch častí, nech sa hlási u školského koordinátora. Kto sa rozhodol neabsolvovať dobrovoľnú maturitnú skúšku, nech sa tiež hlási u školského koordinátora MS 2015.

 

Rozbehli sa aktivity projektu Erasmus+ KA2

Bezpečná energia – energia pre budúcnosť

Ide o projekt, ktorého koordinátorskou školou sme práve my, SOŠ Handlová. Jeho cieľom je analyzovať energetickú situáciu v participujúcich krajinách, t. j. v Českej republike, odkiaľ sa projektu zúčastňujú dve partnerské školy, zo Sokolníc u Brna a z Plzne, v Bulharsku, z mesta Plovdiv, v Turecku z mesta Istanbul a samozrejme aj u nás na Slovensku. Výsledkom týchto analýz bude navrhnúť cestu, ako čoraz viac presadzovať "zelenú" výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – slnko, vietor, či biomasa a zároveň ako pre tieto myšlienky vzdelávať našich študentov novými netradičnými vyučovacími metódami.

1. nadnárodné stretnutie na pôde našej strednej školy

2. nadnárodné stretnutie na pôde strednej školy v Istanbule, Turecku

Mgr. Viera Uhrinova

 

Úspech študentov SOŠ Handlová v súťaži
Trenčiansky robotický deň

V stredu, 1. apríla 2015 v Trenčíne, na výstavisku Expo Center a.s., pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho kraja Ing. Jaroslava Bašku a primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybnička, sa uskutočnil 10. ročník medzinárodnej prehliadky a súťaže robotov Trenčianske robotické dni.

Čítať celý článok...
 

19. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom
5. kontraktačný deň cvičných firiem

Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom v tomto školskom roku 2014/2015 usporiadala v poradí už 19. veľtrh cvičných firiem dňa 31. marca 2015 v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Veľtrh bol súčasne aj 7. kontraktačným dňom pre cvičné firmy zo stredoslovenského regiónu - Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Pravidelne sa veľtrhu zúčastňuje 30 – 45 cvičných firiem.

Čítať celý článok...
 

VI.ročník súťaže Ekonomický tím ročníka

Dňa 9.4.2015 sa v audioučebni našej školy konal 6.ročník inovovanej súťaže „Ekonomický tím ročníka“. Zúčastnilo sa jej 9 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou( napr. doplňovačka, úlohy na odhad, presnosť, znalosť miest krajín EÚ, prehľad o úradných jazykoch, v logách firiem, politikov vlády SR , atď.).Z každého ročníka bol vyhodnotený najlepší ekonomický tím a na základe najvyššieho počtu získaných bodov bol stanovený aj TOP absolútny víťaz súťaže.

Čítať celý článok...
 
Stihate brigadovat pocas skoly?

Kto je práve prihlásený

Máme online 19 hostí