SOŠ Handlová

 • Pomaturitné štúdium

  Stredná odborná škola Handlová otvára v školskom roku 2017/2018 pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť.

  Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas štúdia na SŠ.

  1. Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
  2. Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2017, 2. termín do 31. júla 2017
  3. Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júna 2017.
  4. Splnenie kritérií prijímacieho konania do prvého ročníka štúdia, na základe ktorých prijímacia komisia Strednej odbornej školy v Handlovej posudzuje vedomostný potenciál žiaka.

  Kritériá prijatia

   
 • Ako sme sa učili v Tallinne

  V termíne od 25. 4. do 5. 5. 2017 sa 8 žiakov našej školy a 2 učitelia zúčastnili stáže v rámci projektu ERASMUS+ KA1 - „My vieme, vy viete, ale spolu dokážeme viac“. Cieľom ich cesty bolo mesto Tallinn v Estónskej republike a konkrétne škola Tallinna Polütehnikum.

  Počas pobytu bol ich pracovný program zameraný na získavanie zručností v obsluhe, inštalácii operačných systémov, nastavení a práci so softvérom z oblasti sieťových technológií, multimédií, algoritmizácie, programovania a tvorby webstránok. Získali schopnosti tieto novozískané odborné kompetencie aplikovať vo svojom odbore, v odborných predmetoch a vo vlastných projektoch. Mali možnosť porovnať, ako sú vybavené učebne v našej škole a ako učebne v Tallinne. Určite sa ale medzi estónskymi študentami ako odborníci nestratili.

  Čítať ďalej...  
 • Organizácia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

  slovenský jazyk a literatúra

  cudzí jazyk

  teoretická časť odbornej zložky

   
 • Vitajte v našom regióne 2017

  Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko zorganizovala 26. apríla 2017 celoslovenskú súťaž Vitajte v našom regióne, ktorá sa konala v žilinskom obchodnom centre Mirage .Zúčastnilo sa jej rekordných 46 tímov (cca 230 žiakov) .Súťažilo sa vo viacerých kategóriách a o víťazoch rozhodovala odborná porota, ktorá hodnotila prezentáciu regiónov, produkty cestovného ruchu a prezentačné schopnosti študentov.

  Čítať ďalej...  
 • Víťazstvo v krajskom kole SOČ

  Dňa 7.4. 2017 sa v SOŠ Stará Turá konal 39. ročník krajského kola SOČ, kde sa na 1.mieste umiestnil náš študent Patrick Hrdý, žiak triedy 5.L – obchodná akadémia bilingválne štúdium, so svojou prácou na tému Podnikanie.

  S uvedenou prácou zvíťazil aj na obvodnom kole SOČ dňa 17.3.2017 v Novom Meste nad Váhom. K dosiahnutým výsledkom mu srdečne blahoželáme a želáme mu veľa úspechov aj na celoslovenskom finále SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.4. až 28.4.2017 v Banskej Bystrici.

  Ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

  Ing.Eva Turzová

  Čítať ďalej...  
 • Úspešný grafik z Handlovej

  V dňoch 31.3. a 1.4. sa konala na FIIT v Bratislave celoštátna konferencia JuniorInternet 2017, ktorá je odrazovým mostíkom pre mladých kreatívnych ľudí v oblasti dizajnu, tvorby webových stránok a aplikácií. Pre súťažiacich je pripravených 6 kategórií - JuniorWeb, JuniorApp, JuniorDizajn, JuniorBlog, JuniorLaern a JuniorText.

  Z našej školy sa tento rok do súťaže zapojili traja žiaci, z ktorých porota vybrala v rámci hodnotenia v neverejnom kole žiaka 1.B triedy odboru grafik digitálnych médií Ivana Hoanga.

  Čítať ďalej...