Hlavná stránka Centrum odborného vzdelávania

Predstavenie centra odborného vzdelávania a prípravy v elektrotechnike
na Strednej odbornej škole v Handlovej

Strednej odbornej škole v Handlovej bolo 12. februára 2016 vydané rozhodnutie o možnosti používať označenie strednej odbornej školy „Centrum odborného vzdelávania a prípravy v elektrotechnike“. Zámerom vytváraných centier je koncentrovať výučbu jednotlivých študijných a učebných odborov do škôl, ktoré majú vysokú úroveň technickej, materiálnej a personálnej vybavenosti a sú schopné aktuálne reagovať na požiadavky trhu práce.

Toto rozhodnutie, ktoré bolo vydané Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou na dobu určitú do 11.2.2021, vytvára ďalšie predpoklady pre účinnejšiu spoluprácu so zamestnávateľmi. Preto sa Stredná odborná škola v Handlovej rozhodla predstaviť zriadené centrum významným zamestnávateľom v regióne Horná Nitra. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia firiem Scheuch s.r.o. Alojz Valchovník, GeWiS Slovakia s.r.o. Ing. Zuzana Schlossárová, Nestlé Slovensko s.r.o. Ing. Lenka Ilčíková a Ing. Marek Pistovčák, Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Mgr. Anna Oravcová a Mgr. Mária Kurciniková a v zastúpení sa prezentovala aj firma EstaPlus s.r.o.

 

Pozvaní boli aj riaditelia a výchovní poradcovia základných škôl v Handlovej a okolí a Mgr. Jaroslava Maslíková za Školský úrad v Handlovej s cieľom zviditeľniť odborné vzdelávanie už na základných školách za podpory uvedených zamestnávateľov.

 

Súčasťou stretnutia bolo aj oboznámenie so systémom duálneho vzdelávania so zameraním na propagáciu duálneho vzdelávania na základných školách. Pracovná časť stretnutia sa zaoberala najmä možnosťami uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce a prehodnotením spolupráce v oblasti technického vzdelávania na základných a stredných školách.

Účastníci pozitívne zhodnotili stretnutie a jednoznačne sa zhodli na ďalšej spolupráci v oblasti propagácie odborného vzdelávania už na základných školách. Pracovné stretnutie bolo ukončené prehliadkou technického vybavenia centra odborného vzdelávania a prípravy.

Plán činností Centra odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách na školský rok 2015/2016 pre elektrotechniku

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?