Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová


 

Maturitné skúšky - mimoriadne skúšobné obdobie

Pokyny pre študentov

 


Výsledok výberového konania pre odborné stáže Erasmus+

 1. pre študiný odbor bilingválna obchodná akadémia
 2. pre študijný odbor grafik digitálnych médíí
 3. pre študijné odbory mechanik počítačových sietí, mechatronika, elektrotechnika a technické lýceum

Poradie vybraných žiakov je podľa získaných bodov na základe stanovených kritérií.
Bližšie informácie k stážam budú podané na začiatku školského roka.

 

Návšteva firmy Foxconn v Nitre.

Tak sa to konečne podarilo... Navštívili sme so skupinkou našich žiakov - mechanikov z 3.C, firmu Foxconn Slovakia s.r.o. v Nitre. Ide o elektrotechnický odbor a navštívená firma je čisto elektrotechnický gigant, tak sme mali čo obdivovať. Zrealizovali sme malú exkurziu vo štvrtok 9. júna 2016 do zaujímavej elektrotechnickej pýchy Slovenska. Aj keď je firma pôvodom Taiwanská, na Slovensku je jej pobočka už 20 rokov.

 

Čítať celý článok...
 

Otvárame pomaturitné štúdium pre školský rok 2016/2017

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2016/2017

pre pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť

Počet tried a žiakov pre šk. rok 2016/2017: 1 trieda pomaturitného štúdia

Minimálny počet žiakov v triede 17, maximálny počet žiakov v triede 31.

Ak v septembri 2016 nenastúpi do triedy minimálny počet žiakov 17, trieda sa, zruší. Ak počas štúdia počet žiakov v triede klesne pod 17, títo žiaci budú preradení do externej formy štúdia.

Podmienky prijatia žiaka:

Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas štúdia na SŠ.

 1. Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
 2. Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2016, 2. termín do 31. júla 2016
 3. Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júna 2016.
 4. Splnenie kritérií prijímacieho konania do prvého ročníka štúdia, na základe ktorých prijímacia komisia SOŠ v Handlovej posudzuje vedomostný potenciál žiaka.

Ak sa na pomaturitné štúdium prihlási viac uchádzačov ako je plánovaný počet, o celkovom poradí rozhodne lepšia výsledná priemerná známka z predmetov z koncoročného vysvedčenia za prvé tri ročníky štúdia študijného odboru.

Handlová, 30. apríl 2016

Mgr. Jozef Barborka
riaditeľ školy

Posledná úprava Sobota, 25 Jún 2016 11:17
 

Ukončenie projektu
BEZPEČNÁ ENERGIA – ENERGIA PRE BUDÚCNOSŤ

Skončil sa dvojročný medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 Bezpečná energia – energia pre budúcnosť. Počas trvania projektu sa kolektívy učiteľov všetkých zúčastnených škôl stretávali na spoločných projektových, medzinárodných stretnutiach a pre všetkých zúčastnených sa stali zážitkovými stretnutiami. Na každom z nich sa zišli pedagógovia, ktorí sa zaoberajú nielen odbornou, ale aj environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Od začiatku projektu, novembra 2014, bolo zrealizovaných 5 nadnárodných projektových stretnutí - v každej zo zúčastnených partnerských škôl. Na týchto stretnutiach si účastníci okrem pracovných odborných aktivít, workshopov či exkurzií do rôznych typov elektrární vymenili navzájom skúsenosti v používaní inovatívnych metód vo vyučovaní, pochválili sa úspechmi a technickým vybavením svojich škôl, ale prezreli si tiež historické pamiatky miest, v ktorých sídlia partnerské školy, spoznali nové kultúry a vybudovali nové kolegiálne, či priateľské vzťahy. Nové strategické partnerstvá.

Čítať celý článok...
 

Študentky bilingválnej obchodnej akadémie
získali certifikát podnikateľských zručností ESP

Sára Hubinová a Miriama Pekárová, študentky IV. L triedy (obchodná akadémia) získali Entrepreneurial Skills Pass (ESP). ESP je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov. Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie reálnej podnikateľskej skúsenosti, vypracovanie sebahodnotenia a úspešné zvládnutie záverečného testu.

Čítať celý článok...
 

Projekty Erasmus+

Projekty Erasmus+ sú spolufinancované EÚ

 

Video z konferencie "Bezpečná energia pre budúcnosť"

 

Čítať celý článok...
 

Výsledky národného kola Networking Academy Games 2016

Víťazmi sú študenti odboru mechanik počítačových sietí SOŠ Handlová.

11. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2016) sa uskutočnil 9. júna na TU v Košiciach. Súťaž umožnila študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad. Do národného kola postúpilo zo školských kôl viac ako 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré súťažili v dvoch kategóriách.

V prvej kategórii HS3 bolo úlohou trojčlenných stredoškolských tímov v priebehu hodiny vyriešiť problém v prevádzke segmentu počítačovej siete.

V druhej kategórii UNI obdobný problém riešili jednotlivci zo stredných a vysokých škôl. Zadania v anglickom jazyku boli tvorené na TU v Košiciach a ŽU v Žiline. Študentskú súťaž NAG organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ITC Žilinskej univerzity.

Študenti našej školy dosiahli v obidvoch kategóriách úspešné umiestnenie:

Kategória HS3 - Martin Tonhauser, Radovan Kozák, Andrej Koberčík - 1. miesto

Kategória UNI - Radovan Kozák - 2. miesto

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude 28. júna v Bratislave.

 

Čítať celý článok...
 

KA1 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave pre držiteľov charty

Naša škola opäť získala finančný grant na základe ktorého bude realizovaný projekt:

„My vieme - vy viete, ale spolu dokážeme viac. Európska dimenzia odborného vzdelávania“.

Ide o projekt v rámci programu Erasmus+, ktorý podporuje mobilitu žiakov a učiteľov a tým aj možnosť zlepšiť svoje pracovné a odborné zručnosti v danej oblasti, ako aj rozšíriť svoje kompetencie v cudzom jazyku.

Trvanie projektu: 12 mesiacov od 1.8.2016 do 31.7.2017

Partneri a počet vysielaných účastníkov:

 • COLEG CAMBRIA Wrexham, Spojené kráľovstvo:
  • - 1 turnus pre žiakov št.odboru obchodná akadémia bilingválna na 4 týždne
  • - 1 turnus pre žiakov št.odboru grafik digitálnych médií na 3 týždne
 • SŠEE, Sokolnice, Česká republika
  • - 1 turnus pre žiakov št.odborov technického zamerania na 2 týždne
 • SOUE, Plzen, Česká republika
  • - 1 turnus pre žiakov št.odborov technického zamerania na 2 týždne
 • Tallinna Polütehnikum, Estónsko
  • - 1 turnus pre žiakov št.odborov technického zamerania na 2 týždne

Škola vstupuje do projektu so zámerom podporiť a motivovať žiakov pri dosahovaní lepších výsledkov, ale najmä zvýšiť ich budúcu konkurencieschopnosť na trhu práce, záujem o podnikanie a vytváranie hodnôt, rozšíriť ich pracovné a odborné zručnosti, ako aj zvýšiť multikultúrne povedomie žiakov.

 

Stáž na Trnavskej univerzite

Dňa 12.5.2016 sa niektorí študenti z 3.A triedy zúčastnili jednodňovej stáže na Právnickej fakulte TU v Trnave. Počas nej sme absolvovali šesť prednášok s vysokoškolskými učiteľmi. Z prednášok sme sa dozvedeli viac o pojme právo všeobecne, o tom, čo by sme mali vedieť, ak chceme podnikať, za čo hrozí ľuďom väzenie, čo znamená byť občanom Európskej únie, atď. Najviac nás zaujala prednáška o trestnom práve, kde sme sa mohli zapojiť aktívne do diskusie. V praktickej časti sme skupinovo riešili simulované situácie, kde právnym problémom bol reklamovaný tovar a to podľa právnych noriem „Zákona o ochrane spotrebiteľa“. Stáž bola časovo veľmi náročná, ocitli sme sa na jeden deň v koži vysokoškolských študentov, ktorí to veru s celodenným pobytom v škole nemajú vôbec ľahké.

Za možnosť zúčastniť sa tejto stáže ďakujeme v mene 3.A Ing. Kubálekovej.

Študenti 3.A triedy

 

„Vedieť sa správne rozhodnúť!“ 2016

Súťaž pod týmto názvom organizuje JA Slovensko, n.o., pre programy Etika v podnikaní a Etika a Podnikanie, v ktorých tento školský rok pracujú triedy: 1.A, 2.A,2.B (odbor gdm),2.C,2.F. Študenti najskôr písomne riešili zadanú prípadovú štúdiu - v triednych kolách bolo odovzdaných spolu až 17 (!!!) prác, z nich 4 najlepšie sme poslali do národného korešpondenčného kola . Zo 40 - tich prác z celého Slovenska sa do záverečného prezentačného finále (8 tímov) prebojovali aj 2 naše tímy (1.A, 2.C). Výborné boli aj práce študentov, ktoré žiaľ ďalej nepostúpili a to:

2.A – autorky :Dominika Weissová, Natália Husárová, Kristína Gašparičová

2.F - autori: Dávid Figuli, Dušan Rus, Michal Páleš.

Dňa 10.5. 2016 v celoslovenskom finále , konalo sa v priestoroch spoločnosti KPMG Bratislava ,naši študenti preukázali výborné prezentačné i komunikačné schopnosti a správne vyriešili problémovú úlohu. Obe naše dvojice si skvele počínali a získali pekné umiestnenie: Michal Cisík a Martin Košík (2.C ) vybojovali 3. miesto a Vladimíra Bieliková a Roman Drexler (1.A) sa umiestnili na 4.mieste, čím nadviazali na vynikajúce výsledky našich študentov z predchádzajúcich rokov v tejto súťaži.

Študenti úspešne reprezentovali nielen seba ale aj našu školu. Vďaka...

Ing. Darina Krónerová

 

Exkurzia vo Viedni

Dňa 9. mája študenti 2.C, 2. A a 1.A triedy navštívili hlavné mesto našich južných susedov – Viedeň. 45 žiakov si v sprievode Ing. Maruniakovej a Ing. Kubovej prezrelo pamiatky historického centra ako Heldenplatz, Hofburg, Domkirche St. Stephan či Schȍnbrunn a priľahlý park. Tí, ktorí k histórii nemajú až taký vrelý vzťah, si prišli na svoje v Technickom múzeu. Tu si mohli na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach vyskúšať množstvo interaktívnych exponátov zameraných na zákony fyziky, mechaniky, optiky, akustiky, prezrieť si množstvo exponátov napríklad z oblasti komunikácie - cez prvé telegrafy, telefóny až po prvé mobily a počítače, vrátane živého televízneho štúdia; rozsiahlu zbierku hudobných nástrojov; pavilón venovaný energii a jej využívaniu, od parných strojov až po jadrovú a solárnu energiu; ale aj vtipných statických exponátov ako zbierky zubných kefiek, hračiek či záchodových mís.

O tom, že exkurzia naozaj splnila svoj cieľ, svedčí i otázka viacerých študentov: „Kedy sa do Viedne pôjde znova?“

Ing. Alena Kubová, Ing. Silvia Maruniaková

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?

Kto je práve prihlásený

Máme online 26 hostí