Hlavná stránka Učme sa navzájom

Projekt Comenius – Učme sa navzájom

„Let´s teach each other“ - Učme sa navzájom - je názov dvojročného medzinárodného projektu v rámci programu Comenius – školské partnerstvo, v ktorom bola naša škola zapojená od augusta 2009 do septembra 2011. Názov projektu hovorí o vzájomnom spoznávaní sa, učení sa jeden od druhého a o vzájomnej výmene dobrých skúseností. Cieľom projektu bolo neštandardnou formou motivovať žiakov aj pedagógov ku zmene postoja, samostatnosti a hľadaniu riešení na inováciu vzdelávania.

Okrem neho bolo zámerom projektu aj zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, v používaní moderných IKT, uvedomenie si dôležitosti ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu. Žiaci aj pedagógovia získali nezvyčajné praktické skúsenosti počas projektových aktivít v škole, ale hlavne počas mobilít. V novom prostredí sa naučili čeliť rôznym problémom, pracovať samostatne aj v skupinách, efektívne využívať IKT, dorozumieť sa v cudzom jazyku a obhájiť si svoje názory a výsledky svojej práce. Radi by sme sa o tieto skúsenosti podelili. Počas 2 rokov sme vytvorili množstvo výsledných produktov, medzi ktoré patria:

 

Prezentácie

Každé projektové stretnutie malo určenú svoju pracovnú tému pre všetky pracovné aktivity. Všetci účastníci vytvorili prezentácie na zadané témy:

 1. "Najvážnejšie ekologické problémy v Európe"
  Environment in Slovakia
  Green house and green family
  Renewable energy
  Renewable energy in Ireland
  Save water
  Savinge energy
  Ireland
 2. "Zdravý životný štýl a šport"
  Football
  Gaelic sports
  Handball
  Ice hockey
  Olympic games
  Sport in Ireland
  Sports in Ireland
  Sports in Slovakia
  Sports in Turkey
 3. "Čo je nové v našej škole?"
  Education in Czech Republic 1
  Education in Czech Republic 2
  Education in Czech Republic 3
  Education in Slovakia
  School in Ireland
  Turkey presentation 1
  Turkey presentation 2
 4. " Využitie nových informačno-komunikačných technológií"
  IT vo vyučovaní

Tieto témy okrem odprezentovania boli aj námetom na workshopy a besedy s odborníkmi.

Slovník

Projekt mal rôzne hlavné témy. Stretli sme sa s rôznymi odbornými výrazmi, ktoré väčšina účastníkov nepoznala, zaradili sme si ich preto do slovníka, ukončili sme ho až na poslednom projektovom stretnutí. Slovník bol distribuovaný v elektronickej a tlačenej forme. Odborné výrazy sú uvedené v anglickom, slovenskom, českom, tureckom a írskom jazyku. Tento výsledný produkt mali na starosti naši českí partneri.

Fotodokumentácia

Zhotovenie CD alebo DVD zo spoločných projektových stretnutí dokumentujúce realizované aktivity mali za úlohu zhotoviť účastníci slovenskej skupiny. Obsahom CD alebo DVD sú fotografie z pracovných aj kultúrnych aktivít počas jednotlivých stretnutí. Zaznamenávajú množstvo zaujímavých momentov z realizácie projektu.

Brožúra

Brožúra o projektových aktivitách a ich prínose pre účastníkov projektu bola úlohou pre írskych partnerov, ale z organizačných dôvodov ju urobila slovenská skupina. Obsahuje informácie o zúčastnených partnerských školách a ich krajinách, krátke vyhodnotenie každého spoločného stretnutia a sumarizáciu dosiahnutých výsledkov a cieľov projektu. Spestrením je fotodokumentácia a zážitky niektorých účastníkov.

Učebné texty

Učebné texty v netradičnej a zaujímavej forme ako environmentálny časopis bol vytvorený spoločne učiteľmi a žiakmi, v ktorom sa rozoberajú najvážnejšie ekologické problémy našej krajiny, ale aj celého sveta. Zaoberajú sa názormi žiakov, učiteľov aj odborníkov z praxe, nájdete tam krížovky, súťaže, foto, kvízy, dotazníky a veľa iných aktivít.
Ekooko 1
Ekooko 2
Ekooko 3

 

Návšteva žiakov a učiteľov SOŠ Handlová v Turecku

Návšteva žiakov a učiteľov SOŠ Handlová v Írsku

Návšteva žiakov a učiteľov na Slovensku

fotogaléria

Posledná úprava Nedeľa, 09 November 2014 05:23
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?