Hlavná stránka Náučný chodník Európskej únie

Náučný chodník Európskej únie

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2011 bol vybraný aj náš projekt s názvom Náučný chodník Európskej únie.

 

Cieľ projektu:

Dlhodobá stratégia školy a súčasný stav:

Environmentálna výchova a správanie v súlade so zdravým životným štýlom je súčasťou života našej školy už viac ako jedenásť rokov. Stali sa súčasťou všetkých realizovaných medzinárodných projektov (Comenius, Leonardo da Vinci, Socrates, NIL) v rámci Európskej únie. Od našich partnerov sme sa začali učiť ako o probléme iba nerozprávať, ale podporiť úmysel skutkami. Ústrednou témou prvého z projektov bola zlučiteľnosť ekonomického zisku a ochrany prírody. Vzorom nám boli učitelia a žiaci z Nórska a Fínska.
Druhý projekt s príznačným názvom „Fair trade“ – spravodlivý obchod sa venoval návratu k prirodzenému spracovaniu potravín a trvalo udržateľnému rozvoju (partner Luxembursko).
Ďalší projekt sa zaoberal zdravým životným štýlom a v tomto smere sme sa mohli učiť od našich írskych priateľov. Od francúzskych partnerov sme sa dozvedeli ako sa dajú dopestovať zdravé potraviny a využiť alternatívne zdroje potravy, ako sa triedi odpad v domácnosti aj v škole a pod.
Po týchto skúsenostiach aj naši pedagógovia vyvinuli aktivity smerujúce k skvalitneniu života v priestoroch školy, v jej okolí a meste, a zapojili do tohto snaženia aj našich študentov. Už niekoľko rokov triedime odpad s pomocou firmy HATER, šetríme elektrickú energiu aj pomocou nápadov našich študentov, skrášľujeme si areál školy kvetmi a zeleňou, polievame ich dažďovou vodou, ktorú využívame aj v našom ekojazierku v oddychovej zóne školy. Každý školský rok k tomu pridávame nové aktivity a nových žiakov. Po každom medzinárodnom projekte sadíme so žiakmi dreviny alebo kríky typické pre krajinu partnerov, s ktorými spolupracujeme. Okrem toho robíme každý rok dni zdravia bez stresu v škole alebo súvislý týždeň zdravia – v ktorých sa zameriavame na športovanie, zdravú výživu, psychohygienu, starostlivosť o telo, estetizáciu životného prostredia a zdravotné preventívne vyšetrenia.

Je neodškriepiteľné, že mladých ľudí budúcnosť zaujíma. Ak chceme, aby budúcnosť prostredia, v ktorom budú žiť dobre zvládli, je potrebné pripraviť ich na budúcnosť. Umožniť im získať práve TERAZ tie vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu orientovať sa v budúcom svete, ukázať im rozdiely medzi žiadanou a predpokladanou budúcnosťou a navrhnúť možnosti, ako tento stav dosiahnuť.

Konkrétne ciele pre rok 2011 – vytvoriť náučný chodník priateľstva mládeže v jednotnej Európe v oddychovej zóne školy v blízkosti už vytvoreného vodného ekosystému – jazierka. Budú ho tvoriť dreviny typické pre jednotlivé národy Európy, ktoré budú sústredené okolo amfiteátra (učebne v prírode pozostávajúcej z lavičiek z dreva poukladaných do kruhu ako symbolu jednoty). Každý strom alebo krík bude označený tabuľkou s vlajkou a popisom v slovenskom, anglickom a materskom jazyku danej krajiny.

Tento projekt nám umožní otestovať a zúročiť naše schopnosti, vedomosti i zručnosti z predchádzajúcich školských aj medzinárodných projektov pri tvorbe spoločného cieľa – trvalo udržateľného životného prostredia prácou v kolektíve a pre kolektív, učiť sa jeden od druhého a odovzdávať si „dobré skúsenosti“ navzájom, a motivovať k tomu postupne aj ďalších žiakov v duchu afrického príslovia „Keď veľa mladých ľudí na mnohých malých miestach urobí veľa malých skutkov, môžu zmeniť tvár sveta“.


Cieľové skupiny a lokalizácia projektu:

Náučný chodník a amfiteáter budú vytvárať pedagogickí zamestnanci a žiaci našej školy, ale využívať ho budú môcť aj okolité školy v našom regióne, rodičia našich žiakov, naši sociálni partneri a partnerské školy zo zahraničia, s ktorými robíme projekty.

 

Charakteristika projektu:

 • popis projektu
  V súčasnosti máme vo vonkajšom areáli školy vytvorenú oddychovú zónu s vodným ekosystémom, kvetmi a drevinami. Našim cieľom je však vytvoriť kompletnú učebňu v prírode (park, jazierko, náučný chodník, amfiteáter) slúžiacu nielen na environmentálnu výchovu, ale aj na ďalšie predmety, ktoré s ňou súvisia v rámci nášho ŠkVP – ako biológia, hospodárska geografia, cudzie jazyky, občianska náuka, etická výchova, dejepis, odborný výcvik, fyzika). Na dosiahnutie nášho cieľa preto potrebujeme ešte dreviny, tabuľky na ich označenie, drevené lavice do amfiteátra, prístrešok amfiteátra,
 • výstupy projektu
  K súčasnej oddychovej zóne s parkom a vodným ekosystémom, pribudne
  kvantitatívne
 1. náučný chodník priateľstva mládeže v jednotnej Európe
 2. amfiteáter - učebňa v prírode
  kvalitatívne
  • zlepší sa estetická stránka oddychovej zóny školy a všetci sa v nej budú cítiť ešte lepšie a viac si zregenerujú svoje sily a oddýchnu si
  • keďže pribudnú možnosti na sedenie aj v horšom počasí, znásobia sa možnosti jej využitia – nielen na oddych a mimovyučovacie aktivity, ale aj na výučbu niektorých predmetov
  • ešte viac sa skvalitní prírodné prostredie školy, bude viac kvetov, kríkov a stromčekov, oddelí sa tým ešte viac mestská komunikácia, prenikne do areálu menej hluku a prachu
  • do starostlivosti o zeleň sa zapojí ešte viac žiakov a pedagogických pracovníkov, aby si uvedomili, že bohužiaľ človek ovládol prírodu skôr, než sa s ňou naučil žiť
  • dreviny sa zakúpia z peňazí, ktoré získame zo zberu druhotných surovín v duchu hesla „strom za starý papier“
  • prostredníctvom popisov k jednotlivým drevinám si žiaci rozšíria slovnú zásobu anglického jazyka, zoznámia sa s jazykmi ostatných krajín EÚ a spoznajú nové druhy drevín

Časový harmonogram realizácie projektu:

Riadenie projektu:

Projekt bude riadiť a organizačne zabezpečovať Mgr. Jarmila Jendrušáková a Mgr. Viera Uhrínová, za nákup materiálov bude zodpovedný Ing. Peter Slaný, odborné práce na amfiteátri bude zabezpečovať úsek odborného výcviku pod vedením Ing. Jozefa Neuschla.

 • máj 2011 vyhlásenie zberu druhotných surovín (papier, kov a plasty), kultivácia pôdy a vyčistenie vodného ekosystému v oddychovej zóne, zapojenie všetkých žiakov a zamestnancov školy
 • jún 2011 príprava výroby tabuliek s popisom drevín v uvedených jazykoch, (spolupráca s partnerskými školami v zahraničí), označenie trasy náučného chodníka a základov amfiteátra, zapojenie určených zástupcov z každej triedy a učiteľov cudzích jazykov,
 • september 2011 výber a nákup drevín a materiálu (Mgr. Jendrušáková, Ing. Slaný a Ing. Neuschlová)
 • október 2011 výsadba drevín a ich označenie tabuľkami z odolného materiálu voči poveternostným vplyvom, výroba lavičiek, zapojenie určených zástupcov z každej triedy, skupiny z odborného výcviku pod vedením majstrov OV
 • október, november 2011 stavebné práce na amfiteátri a konečná úprava náučného chodníka, zapojení študenti prvých ročníkov na hodinách ekológie a druhých ročníkov na hodinách biológie spolu s učiteľmi
 • po schválení projektu zverejníme ciele a plánované výstupy na www stránke školy, v časopise EKOOKO, na nástenkách školy, v regionálnych médiách, oznámime vzdelávacej komisii Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, partnerským školám, sociálnym partnerom školy, rodičom žiakov a tiež firme HATER s ktorou dlhodobo spolupracujeme pri triedení odpadu
 • po ukončení realizácie projektu stanovíme harmonogram starostlivosti o náučný chodník spolu s amfiteátrom a vodným ekosystémom a ponúkneme jeho návštevu širokej verejnosti
Posledná úprava Nedeľa, 09 November 2014 05:27
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?