Hlavná stránka Enviroprojekt 2013

Enviroprojekt 2013 - opäť sme uspeli!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ZVEREJNENILO VÝSLEDKY VÝZVY na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2013:

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2013 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených spolu 117 projektov.

Z nich Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí dňa 14. mája 2013 vybrala 33 projektov zo základných a stredných škôl Slovenskej republiky na pridelenie účelových finančných prostriedkov.

S radosťou i s hrdosťou môžeme konštatovať, že našou školou podaný enviroprojekt pre rok 2013 s názvom „Ekoinšpirácie s LED osvetlením“ je medzi nimi!

Budeme tak realizovať v poradí už tretí projekt s environmentálnou tematikou. Vďaka prvému z nich sa môžeme tešiť z vodného ekosystému - jazierka v našom školskom areáli, výsledkom druhého ekoprojektu je učebňa v prírode - altánok, v blízkosti tohto jazierka.

 

Novým projektom náš areál pri rôznych príležitostiach rozžiarime ekologickou, vysoko šetriacou LED technológiou poháňanou nielen elektrickou energiou zo siete, ale využívať budeme aj silu slnečnej energie.

Konkrétne ciele enviroprojektu pre rok 2013:

 • Aktualizácia environmentálneho programu školy ako súčasť školského vzdelávacieho programu
 • Implementácia témy recyklácie odpadu a dobrovoľnej skromnosti ako súčasť environmentálnej výchovy a koncepcie trvalo udržateľného života – trvalo udržateľnej školy, do vyučovacieho procesu
 • Tvorba učebných materiálov a pomôcok na tému recyklácia a šetrenie elektrickou energiou v rámci vzdelávacieho programu pre všetky učebné a študijné odbory
 • Využitie moderných, ekologických LED technológii, poháňaných elektrickou, ale aj solárnou energiou pri tvorbe mobilnej a multifunkčnej učebnej pomôcky. Energiou svetla zmeníme obyčajné prostredie na neobyčajné.
 • Zber, triedenie a recyklácia plastového odpadu
 • Súťaž študentov i zamestnancov školy o grafický návrh svetelnej ozdoby školy s využitím LED technológie, solárnej energie a recyklovaného plastového odpadu, pod názvom: „Ekodizajn v osvetlení exteriéru ( nielen ) školy – aj plastová fľaša môže zažiariť!“
 • Šetrenie elektrickou energiou – ekoosvetlenie = balzam pre oči, prírodu i rozpočet
 • Výroba trvalej učebnej pomôcky – osvetlenie exteriéru školy pre dynamickejší rozmer a propagáciu školy

V predchádzajúcom období sme v rámci realizácie viacerých projektov s environmentálnou tematikou osadili v náučnom chodníku lavičky z tvrdeného plastu, vybudovali učebňu v prírode, ktorá môže slúžiť aj ako zóna oddychu v blízkosti vodného ekosystému, zaviedli sme separovanie odpadu. Týmto projektom chceme ukázať našim študentom, že aj z odpadu môže vzniknúť niečo estetické, čo poteší nielen oko ale aj dušu.

Svetelná výzdoba exteriéru školy v netradičnom poňatí - využitím najnovších, najmodernejších technológií v osvetľovaní – LED technológii poháňaných elektrickou i solárnou energiou.

Vysoko účinné, ale aj vysoko šetriace k životnému prostrediu, LED diódové svetelné žiarovky, reťaze v kombinácii s recyklovanými a esteticky upravenými plastovými fľašami upevnenými na kovových konštrukciách (vyrobia ich naši žiaci spolu s majstrami na odbornom výcviku) vytvoria krásnu dynamickú atmosféru a obyčajné prostredie zmenia na neobyčajné, príťažlivejšie pre všetkých:

„Cíťte sa dobre, učte sa lepšie!“

Tento projekt nám umožní otestovať vedomosti a zručnosti najmä našich študentov zo študijných odborov elektromechanik, mechatronik, grafik digitálnych médií, žiakov učebného odboru mechanik opravár so zameraním na stroje a zariadenia a tiež zúročiť naše schopnosti, vedomosti i zručnosti z predchádzajúcich školských aj medzinárodných projektov pri tvorbe spoločného cieľa – trvalo udržateľného životného prostredia, trvalo udržateľnej školy, prácou v kolektíve a pre kolektív, učiť sa jeden od druhého a odovzdávať si „dobré skúsenosti“ navzájom. Motivovať k tomu postupne aj ďalších spolužiakov v duchu afrického príslovia: „Keď veľa mladých ľudí na mnohých malých miestach urobí veľa malých skutkov, môžu zmeniť tvár sveta“.

1. Cieľové skupiny a lokalizácia projektu:

Našu netradičnú - ekologickú exteriérovú výzdobu budú vytvárať pedagogickí zamestnanci a žiaci našej školy. Bude určená predovšetkým im, ale do nášho čarovného areálu pozveme aj deti z MŠ a ZŠ mesta Handlová a jej využitie ponúkneme aj mestu Handlová.

Charakteristika projektu

V súčasnosti máme vo vonkajšom areáli školy vytvorenú oddychovú zónu s vodným ekosystémom, kvetmi, drevinami a náučným chodníkom s kompletnou učebňou v prírode. Našim cieľom je naďalej pokračovať vo zvyšovaní a prehlbovaní environmentálneho povedomia našich žiakov a to tým, že im ukážeme, ako sa dá netradične recyklovať odpad – plastové fľaše a vytvoriť z neho osvetlenie pre ekologickejšiu budúcnosť našej školy. Túto našu budúcu činnosť sme si nazvali:

„Svetelné recyklačky alebo, ako vdýchnuť život po živote plastovej fľašky“.

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov, (napr. v našom prípade plastov). Zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, množstvo uskladneného odpadu a spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.

Plasty tvoria hmotnosťou menej než 8 % odpadu, no objemovo oveľa viac, čo je dôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosť. Plasty sú vyrábané väčšinou z neobnoviteľnej ropy, ktorej zásoby sa odhadujú na 40 rokov. Len pri jej doprave uniká ročne do povrchových vôd 3,5 milióna ton. Biologický rozklad plastov v prírode či na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko desiatok rokov a pri spaľovaní niektorých druhov plastov unikajú do ovzdušia škodlivé látky.

SR recykluje 16% plastového odpadu. My sa k tým 16% pridáme. Aj keď budeme len malou kvapkou v mori, touto našou činnosťou ukážeme, že sa vieme správať a konať v zmysle slov: „Konaj lokálne, mysli globálne!“

Plasty sú jedným z najhoršie recyklovateľných materiálov a najviac zaťažujú naše životné prostredie, pretože sa na trhu vyskytujú v mnohých podobách. Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou kvalitou - plastová fľaša, o ktorú nám v projekte ide, od malinovky či minerálnej vody sa môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo ako izolácia do spacích vakov. My jej vdýchneme nový život a pomocou modernej svetelnej technológie ju rozžiarime – stane sa nositeľom a šíriteľom ekosvetla v externom areáli našej školy, dáme jej tak druhú, tretiu,... šancu.

Prichádza doba LED diód a využívania solárnej energie. Rastúca spotreba elektrickej energie predstavuje pre domácnosti, firmy a vlastne nás všetkých čoraz väčší ekonomický, ale hlavne ekologický problém. Osvetlenie LED je ideálnou voľbou pre tých, ktorí sa chcú správať ekologicky aj ekonomicky zodpovedne.

LED exteriérová výzdoba je až o 90% úspornejšia – teda má veľmi nízku spotrebu elektrickej energie a je bezpečná - bezpečné prevádzkové napätie 12V-24V. LED diódy majú extrémne dlhú životnosť – od 30000 do 70000 hodín, priamo vyžarujú jednotlivé farby (nie sú potrebné farebné filtre a pod.), majú mnohonásobne vyššiu farebnú stálosť. Takéto osvetlenie je odolnejšie voči nárazom, extrémnym teplotám, neprodukujú skoro žiadne teplo, neobsahujú toľko škodlivých látok pre životné prostredie ako iné svetelné zdroje.

Exteriérová výzdoba LED aj s využitím solárnej energie je ekologickejšia a to nielen použitými materiálmi, ale aj úsporou elektrickej energie, ktorá sa nenavyšuje pri opakovanom vypínaní a zapínaní.

Výstupy projektu

- kvantitatívne

 • Trvalá mobilná učebná pomôcka - ekologická svetelná výzdoba (Kovové nosné konštrukcie na ekologickú svetelnú výzdobu zhotovenú z LED diódových svetelných reťazí dekorovanými kvetmi, zvončekmi vyrobenými z recyklovaných plastových fliaš rôznych farieb)

- kvalitatívne

 • Inovácia environmentálneho programu školy o nové trendy a elektrotechnológie pre 21. storočie.
 • Získanie vedomostí a zručností v rámci environmentálnej výchovy – účelové používanie recyklovaných materiálov na našej škole a ich následné spracovanie.
 • Uvedomenie si dôležitosti ochrany životného prostredia , významu dobrovoľnej skromnosti najmä v šetrení elektrickou energiou a spotrebnými materiálmi pre každodenný život
 • Zvýšenie estetického cítenia v rámci sociálnych kompetencií - zlepší sa estetická stránka nielen oddychovej zóny školy, ale aj celého areálu a zmení sa všedné prostredie na nevšedné, príťažlivejšie.
 • Súčasťou a zároveň obohatením environmentálneho programu školy bude zber plastových fliaš rôznych farieb a veľkostí, do ich následnej úpravy sa zapoja žiaci a pedagogickí pracovníci školy v rámci odborného výcviku, praxe a tiež voľno-časových aktivít.
 • Zvýšenie digitálnych kompetencií žiakov aj učiteľov - LED diódové reťaze sa zakúpia ako základ výzdoby z dôvodu ich šetrnosti k životnému prostrediu a nízkym nákladom na ich prevádzku – o týchto nových technológiách v osvetľovaní exteriéru budeme so žiakmi hovoriť na vyučovacích hodinách v rámci environmentálnej výchovy a odborných technických predmetov, hlavne o ich prínose pre životné prostredie, ale i pre ekonomiku ich užívateľa.
 • Naučíme našich žiakov ako sa dá ,,krásne“ spojiť s ,,praktickým“, ako pracovať v kolektíve pre kolektív a učiť sa jeden od druhého.


Na realizáciu a spoluprácu sa teší riadiaci tím projektu:

Mgr. Viera Uhrinová a Mgr. Jarmila Jendrušáková

Posledná úprava Nedeľa, 09 November 2014 05:02
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?