Hlavná stránka Maturita 2016
PDF Tlačiť E-mail

Maturita 2016

Organizácia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

 


Kód školy: 633015

Základné informácie:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky č. 113/2015 Z. z., zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

Vyhláška č. 319/2008 Z.z o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola k 1.3.2014 zrušená!

  • V cudzích jazykoch sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca B1=základná úroveň, B2= vyššia úroveň
  • Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS.
  • Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS (MAT) sa rozumie iba vykonanie EČ alebo iba internej časti alebo oboch častí súčasne. Žiak vykoná úspešne EČ z MAT ak získa viac ako 33%. Ak sa žiak rozhodne nezúčastniť ústnej časti z MAT, týždeň vopred sa musí ospravedlniť!
  • Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia výchovným poradcom školy) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30.9.2015 v spolupráci s výchovným poradcom.
  • Hodnotenie EČ, PFIČ - žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 a v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

V dňoch 15. – 17. marca 2016 sa podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní- NÚCEM Bratislava uskutoční EČ a PFIČ riadneho termínu maturitnej skúšky z týchto predmetov nasledovne:

15. 3. 2016 (utorok): EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry - čas: 100+150 minút
16. 3. 2016 (streda): EČ a PFIČ z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho, talianskeho jazyka - čas: B1- 100+60 minút, B2- 120+ 60 minút 
17. 3. 2016 (štvrtok): EČ z matematiky - 150 minút

Náhradný termín EČ a PFIČ
sa uskutoční 12. – 15. apríla 2016.

Interná časť MS bude na SOŠ Handlová od 30. mája do 3. júna 2016.
Praktická časť odbornej zložky bude na SOŠ Handlová od 18. apríla do 22. apríla 2016.
Do 30. 9. 2015 musia žiaci odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi!
Do 15. októbra 2015 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. NÚCEM na konci októbra 2015 zablokuje elektronický formulár, aby nebol prístupný školám. Po 15.10.2015 sú prihlášky záväzné. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky a zároveň písomne na NÚCEM do 31. januára 2016.

Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené 10 dní pred konaním ústnych MS.

Informácie môžete získať na stránke www.nucem.sk. 

Ing. Cingel Ladislav - zástupca riaditeľa (školský koordinátor MS)


Veľa šťastia !

Posledná úprava Štvrtok, 09 Jún 2016 09:57
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?