Hlavná stránka Projekt NIL
PDF Tlačiť E-mail
Napísal Iveta Čapliarová   

 

Kde bolo, tam bolo na Slovensku a v Nórsku

Povesti a ľudové remeslá

 Časový harmonogram

1. apríl 2009 začiatok realizácie projektu
28. február 2011 predpokladané ukončenie projektu
17. - 20. jún 2009
prípravná návšteva v Nórsku
október 2009 mobilita nórskych študentov na Slovensku
jún 2010 mobilita slovenských študenstov v Nórsku
január 2011
záverečná hodnotiaca videokonferencia učiteľov


Partnerské školy

Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová

Stredná odborná škola vznikla 1. septembra 2007 spojením Strednej priemyselnej školy a Združenej strednej školy obchodu a služieb. Je to škola s bohatou históriou a modernou súčasnosťou. Dynamicky sa rozvíja v záujme skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu. Pripravuje mladých ľudí v rôznych študijných a učebných odboroch: obchodná akadémia, mechanik počítačových sietí, mechanik – elektrotechnik, grafik digitálnych médií, elektrotechnika, technické a informatické služby v strojárstve a technické lýceum.

 

Gerhard Schønings skole Vår Frue gate 1/3, 7401 Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway

Gerhard Schonings Skole je kombinovaná vyššia stredná škola so študijnými programami ako všeobecné akademické odbory, dizajn a manuálna výroba (špecializácia interiérový dizajn pre druhý a tretí ročník), zdravotná a sociálna starostlivosť. Škola taktiež ponúka programy pre študentov z etnických menšín a má vzdelávacie centrum pre dospelých so zameraním na všeobecné akademické predmety. Približný počet študentov je 550 vo veku 16 – 19 rokov. Škola je situovaná v centre Trondheimu, starobylom meste, kde stále nájdeme veľa odkazov na históriu mesta. Centrum taktiež ponúka rôzne múzeá, divadlá, stredovekú katedrálu, umelecké galérie, ktoré sú užitočným zdrojom pre zachovanie miestnej histórie. Pre školu je dôležitý vývoj manažmentu, vývoj nových vzdelávacích princípov, aktívne učenie sa študentov a efektívne využívanie zdrojov.

 

Charakteristika projektu

V dnešnej uponáhľanej dobe by sme mali aspoň chvíľu zastaviť a obzrieť sa, čo je vlastne pôvodom našej kultúry a ukázať žiakom, že nie len moderné vedy, techniky môžu obohatiť náš život, ale že je to aj história a kultúrne dedičstvo, ktoré náš život napĺňajú a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Poznávanie histórie, zvykov a tradícií cez rozprávky, príbehy a báje prerozprávané a zahrané žiakmi je iba jednou z mnohých projektových aktivít. Nórsko a Slovensko. Dve krajiny v Európe s odlišnou kultúrou, folklórom, klímou a jazykom spája mládež, ako nádej na lepšiu budúcnosť. Musíme jej preto poskytnúť možnosť sa spoznať, rešpektovať sa, pracovať spolu, hľadať riešenia a učiť sa navzájom jeden od druhého, preberať od seba skúsenosti a vytvoriť si tak vzájomný vzťah. K tomu budú nasmerované aj projektové aktivity. Partnerstvom slovenskej a nórskej strednej školy sledujeme aj spoznanie materinského jazyka našich krajín a zvládnutie základných výrazov pre vzájomné dorozumenie sa, a zdokonalenie sa v anglickom jazyku, ako komunikačnom jazyku v projekte. Žiaci získajú nezvyčajné praktické skúsenosti počas projektových aktivít v škole, ale hlavne počas vzájomného výmenného pobytu. Naučia sa čeliť rôznym problémom v neznámom prostredí, pracovať samostatne aj v skupinách, efektívne využívať moderné IKT, komunikovať a obhájiť si svoje názory a výsledky svojej práce.

Samotný názov projektu prezrádza, o čom bude. Vybrali sme najlepší spôsob ako sa učiť. A to cez rozprávky, príbehy a povesti. Ľudia, od útleho veku, majú radi čítanie, rozprávanie, počúvanie a pozeranie rozprávok. Tak prečo ich nepoužiť pri učení?

Študenti si vyberú najdôležitejšie udalosti z histórie podľa záujmu, pripravia prezentácie v Power Pointe. Budú pracovať s rozličnými informáciami o ich krajine, histórii a kultúrnom dedičstve, s rôznymi rozprávkami, príbehmi a povesťami a pokúsia sa ich pretransformovať do prezentácií. Prezentácie budú plné obrázkov a sprevádzané slovom študentov. Taktiež si spoločne pripravia krátky príbeh alebo povesť, ktorú preložia do angličtiny a zahrajú.

Pôvodné remeslá, ako medovnikárstvo, košikárstvo, rezbárstvo, maľovanie kraslíc, hrnčiarstvo, čipkárstvo a iné, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej histórie a kultúrneho dedičstva budú takisto zahrnuté v prezentáciách.

Počas mobilít žiaci a učitelia spoznajú partnerovu krajinu nie len pripravenými prezentáciami, ale aj návštevou pamiatok, zúčastnením sa na exkurziách, spoznávaním folklóru a tradícií.

 

Čo sa očakáva od študentov?

Hlavnými účastníkmi projektu budú študenti. Učitelia im pomôžu a budú ich viesť. Projekt takisto vyžaduje aj pomoc vedenia školy a poradenstvo účtovníka.

Nakoľko študenti budú ubytovaní v rodinách, budú mať skvelú možnosť používať cudzí jazyk v úplne iných podmienkach ako v škole. V rodinách bude zabezpečené ubytovanie a strava zo strany rodiny v oboch zapojených krajinách.

Študenti oboch krajín sa budú rovnako podieľať na aktivitách. Budú spolupracovať na tvorbe finálnych produktov ako anglicko-slovensko-nórsky slovník, spoločná brožúra, výrobky z remeselnej výroby, webová stránka a iné.

Hlavnou úlohou študentov je vytvoriť prezentácie, zúčastniť sa projektových aktivít, exkurzií a pracovať v skupinách na rôznych zadaniach. Naučia sa základy partnerovho materinského jazyka pred mobilitami. Študenti začnú spolupracovať komunikáciou cez internet a vymieňať si informácie o nich, ich krajine, rodine, záujmov atď. Neskôr budú spolupracovať počas projektových aktivít ako sú dotazníky, zhrnutie poznatkov, slovník, prezentácie, vlastné remeselné výrobky, bulletin, atď. Vytvoria, vyššie spomenuté, konečné produkty a webovú stránku.


Kto sa môže prihlásiť do projektu

Študentov vyberieme podľa ich záujmov. Výber bude dobrovoľný a študenti vo veku 15-18 rokov sa môžu prihlásiť. Prihlásiť sa bude môcť každý študent – študentka prvého alebo druhého ročníka (nakoľko je projekt dvojročný), ktorý neporušuje školský poriadok a na konci školského roka mal najhoršiu známku dobrý. Vytvoríme tak väčšiu skupinu, v ktorej bude rovnaký počet dievčat a chlapcov a s ktorou budeme pracovať počas troch mesiacov na rôznych aktivitách. Každý žiak bude mať pridelené konkrétne úlohy, za ich splnenie mu budú pridelené body, ktoré sa po troch mesiacoch spočítajú a zostaví sa zoznam 15 najúspešnejších študentov. Informujeme študentov ako budú hodnotení – ich aktivita počas hodín, výsledky, známky, záujem o témy, jazykové schopnosti a zručnosti.

 

Priamo zainteresovanými učiteľmi v projekte sú:

Mgr. Katarína Šovčíková – koordinátorka projektu a učiteľka anglického jazyka

Ing. Silvia Maruniaková – ekonómka projektu, učiteľka ekonomiky a nemeckého jazyka

Ing. Mária Beňušová – administrátorka projektu, učiteľka odborných predmetov

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania.

Posledná úprava Sobota, 08 November 2014 21:43
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?