Hlavná stránka Olympiády

Školské kolo Olympiády ľudských práv

Školské kolo XVIII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže sa uskutočnilo na pôde našej školy dňa 11. decembra 2015, v audio učebni od 8,00 hod. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Olympiády sa zúčastnilo 14 žiakov 3.A triedy , študijný odbor: bilingválna obchodná akadémia. Príprava a priebeh súťaže boli v réžii Ing. J. Kubálekovej a Mgr. S. Švajlenovej.

Študenti mali možnosť overiť si poznatky z predmetov dejepis, občianska náuka, právna náuka a etická výchova pri riešení problémových úloh zameraných na nosnú tému: „Ľudská dôstojnosť“.

K úspešným riešiteľom školského kola patria:

Ema Rudinská – 1. miesto
Christián Daniš – 2. miesto
Linda Mihaliková – 3. miesto

Víťazka súťaže, Ema Rudinská, sa 4. februára 2016 zúčastní krajského kola spolu s náhradníkom Christiánom Danišom. Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy .

Ing. Jana Kubáleková

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?