Hlavná stránka Školský internát

ORGANIZAČNÉ POKYNY
PRE UBYTOVANÝCH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

Pre žiakov ubytovaných v Školskom internáte pri SOŠ Handlová sú záväzné tieto pokyny:

 • žiaci sú povinní nastúpiť do Školského internátu /ďalej ŠI/ v určenom termíne
 • v prípade, že žiak nenastúpi do internátu v stanovenom termíne, je nutné túto skutočnosť oznámiť telefonicky na číslo 046/5121940- vychovávatelia ŠI

ÚHRADA PLATBY ZA STRAVOVANIE:

 • Do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet č.: SK7081800000007000506281
 • Výška mesačnej platby: 63,80€ (celodenná strava – 3,19 € x 20 dní).
 • Variabilný symbol: rodné číslo žiaka.
  (Poznámka: Platba na mesiac september sa hradí do 25. 8. 2016. Pri zadávaní trvalého príkazu zadať prvú úhradu 25.8. 2016 a poslednú dňa  25. 5. 2017).
 • Úhradu platieb je možné realizovať aj poštovým peňažným poukazom U vydaným SOŠ Handlová.

 

ÚHRADA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA UBYTOVANIE V ŠI:

 • Do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet č. : SK7081800000007000506281
 • Variabilný symbol: rodné číslo žiaka.
 • Výška mesačnej platby: 20,00 €.

Úhrada platieb za stravovanie a čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie je možné realizovať aj poštovým poukazom na účet vydaným SOŠ Handlová.

 

Pri nástupe do ŠI sa žiaci prihlasujú v zborovni vychovávateľov a každý žiak predloží:

 • doklady (potvrdenia) uvedené v rozhodnutí o prijatí do školského internátu,  občiansky preukaz, 2 fotografie rozmerov 4 x 4 cm (1. ročník)
 • žiaci si prinesú: osobné a hygienické potreby, visiaci zámok strednej veľkosti na uzamykanie skrinky na obuv, uzatvárateľnú plastovú nádobu na ukladanie potravín do chladničiek

Pri nástupe do ŠI sú žiaci poučení o Školskom poriadku školského internátu (ŠP ŠI), režime dňa, platných bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v ŠI.

Od nástupu do internátu sa žiaci riadia ŠP ŠI, režimom dňa a pokynmi pedagogických zamestnancov ŠI.

Každý ubytovaný žiak svojím zodpovedným prístupom a starostlivosťou predchádza možnej strate, krádeži alebo poškodeniu vecí a majetku. Veci vyššej hodnoty alebo finančnú hotovosť si môžu žiaci uložiť u pedagogických zamestnancov ŠI.

V ŠI je zakázané fajčenie, prechovávanie a konzumácia alkoholických nápojov, drog, omamných a psychotropných látok, prechovávanie zbraní, hranie hazardných hier, šikanovanie, šírenie pornografie, akékoľvek správanie, ktorým by žiaci ohrozovali mravnosť, svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ostatných ubytovaných.

Žiaci sú povinní uhradiť v plnej výške škody, ktoré svojím úmyselným alebo nedbanlivým konaním v ŠI spôsobia.

ŠI končí prevádzku v piatok o 15,00 hodine a otvára sa v nedeľu o 17,00 hodine.

Počas sobôt, nedieľ (do 17,00 hodiny) a školských prázdnin je školský internát uzatvorený.

Ubytovanie v ŠI sa poskytuje žiakom na školský rok 2016/2017.

Posledná úprava Streda, 11 Máj 2016 12:57
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?