Premena tradičnej školy na modernú

Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť je súčasťou projektu Premena tradičnej školy na modernú. Tento projekt pod záštitou ESF a MŠ VVaŠ v Operačnom programe vzdelávanie/ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pod názvom: Rozvojový program školy a inovácie v edukačnom procese Spojenej školy v Handlovej realizuje Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 už druhý rok a úspešne v tomto projekte napreduje.

Prioritnou témou projektu je návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce alebo pri ich ďalšom vzdelávaní. V rámci projektu prebiehali na škole tri aktivity:

Do realizácie projektu je zapojených 1010 žiakov a 35 učiteľov. Počas realizácie sa inovovalo 9 vzdelávacích programov, vytvorilo sa vyše 365 učebných materiálov, učebné materiály sú umiestnené na e-learnigovom portály školy a v neposlednom rade sa z prostriedkov ESF zakúpilo zaradenie a vybavenie výpočtovou technikou za vyše 20 000 eur.

manažér publicity

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Udržateľnosť projektu

2009 - 2010