Milí kolegovia,

podieľate sa v rámci tvorby učebných textov, prípravy e-obsahu na príprave a zabezpečení realizácie nášho projektu „Rozvojový program školy a inovácie v edukačnom procese Spojenej školy v Handlovej“. Ide o zodpovednú, náročnú a vysoko profesionálnu prácu.

Príprava širokého spektra materiálov si zákonite žiada úzku a vzájomnú spoluprácu všetkých členov pracovnej skupiny. Pracujete na základe svojich osobných skúseností a zručností, dopĺňate a rozvíjate vytvorené a vytvárané produkty za podpory, vzájomnej inšpirácie a motivácie celej pracovnej skupiny.

Príprava konečných verzií učebných textov je výsledkom Vašej erudovanosti, odborných polemík a diskusií v predmetových komisiách, vzájomnej spolupráce, ale aj užitočných kompromisov, rešpektovania odlišných názorov a postojov, empatie a nájdenia pre daný účel optimálneho riešenia.

Pri tejto náročnej práci získame veľa cenných skúseností, rozšírime svoje vedomosti a obohatíme sa o nové zážitky. Aby sme mohli aj s odstupom času vnímať naše aktivity na projekte s rešpektom a hrejivým pocitom z kvalitne vykonanej práce, musíme sa vyvarovať niektorých chýb, ktoré so sebou môže priniesť takýto projekt.

Jednou z citlivých oblastí pri tvorbe učebných textov je dodržiavanie autorských práv. Pokúsime sa voľne formulovať všeobecne platné zásady, ktoré v súvislosti s autorskými právami budeme v našom projekte sledovať a dodržiavať:

S úctou

Ing. Mária Beňušová - koordinátor Aktivity č.1.1
Mgr. Jozef Barborka - projektový manažér
Ing. Peter Slaný - finančný manažér

2009 - 2010