flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Coleg Cambria, Wrexham, Veľká Británia

Škola Coleg Cambria je medzinárodne uznávaná stredná škola. Je jednou z najväčších stredných škôl v Británii, ktorá zamestnáva viac ako 1600 zamestnancov. Navštevuje ju 7000 denných študentov a viac ako 20 000 externých, medzi ktorými sú aj študenti zo 4 kontinentov. Coleg Cambria má 6 areálov, kde je k dispozícii centrum technickej prípravy, verejná umelecká galéria, divadlo a umelecké ateliéry, viac ako 4 km2 má farma, moderné centrum starostlivosti o zvieratá a 2 reštaurácie. Coleg Cambria ponúka v rámci výukových programov aj HNC kurzy pre študentov denných, externých, pre zamestnancov na zvýšenie kvalifikácie a vzdelávanie dospelých.

Coleg Cambria zastrešuje 3 miestne oblasti s počtom obyvateľov takmer 400000 ľudí, čo predstavuje viac než 12% populácie Walesu. Coleg Cambria má dobrú spoluprácu s viac ako 100 zamestnávateľmi, medzi ktorými sú aj medzinárodné spoločnosti, ako Airbus, JCB, Kelloggs, Kronospan, Moneypenny, UPM Shotton Paper and Village Bakery.

Škola bola partnerom vo vyše 20 európskych financovaných projektoch, ktoré zahŕňajú Erasmus+, Leonardo Da Vinci (Comenius, Prenos inovácií, Grundtvig a partnerstvá). Škola má obrovské množstvo skúseností v projektoch a najmä v prijímaní zahraničných študentov na školu. Škola v súčasnosti spolupracuje so Slovenskom, Rumunskom, Talianskom, Nemeckom, Španielskom, Maďarskom, Rakúskom, Slovinskom, Fínskom, Dánskom a Holandskom.

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Česká republika

Stredné odborné učilište elektrotechnické Plzeň poskytuje stredné odborné vzdelanie v odboroch vzdelania s maturitou a v odboroch vzdelania s výučným listom so zameraním na elektrotechnické, elektronické a telekomunikačné zariadenia v dennej aj diaľkovej forme štúdia. Školu navštevuje v súčasnosti viac ako 800 žiakov a pracuje v nej 140 zamestnancov. Pre dospelých záujemcov a pre zamestnancov firiem organizuje odborné kurzy a školenia. Spolupracuje s významnými zamestnávateľmi v regióne a s ďalšími elektrotechnickými školami v Českej republike a aj v zahraničí. Od roku 2001 využíva skúsenosti s vyučovaním elektroodborov, okrem iného aj s využitím učňovských zariadení v nemeckej elektrárenskej spoločnosti RWE v Trieri. Spolupracuje s Hospodárskou komorou v Trieri, zo SOŠ Handlová a SOU energetickým v Trnave. Pre svojich najúspešnejších žiakov organizuje odborné stáže v Nemecku a na Slovensku. Odbornú prípravu pre žiakov zabezpečuje u svojich sociálnych partnerov – sú to predovšetkým väčšie stabilizované firmy Dioss Nýřany a. s., Kappenberger+Braun s. r. o., Eurosoft Control s. r. o., Škoda Transportation s. r. o., Škoda Machine Tool a. s., Motorservis In a. s., Elektronnn Rokycany s. r. o., Lasselsberger s. r. o. a ďalšie. Tieto firmy sa podieľajú na tvorbe kvalitných podmienok pre výučbu žiakov v oblasti inovácie výučbových modulov, technologických postupov a aktívne napomáhajú aplikovať školský vzdelávací plán do praxe. V spolupráci s firmou Eaton Elektrotechnika s.r.o. prevádzkuje odbornú učebňu elektroinštalácií pre výučbu „Inteligentných inštalácií budov“ a systém „Nikobus.

Střední škola elektrotechnická a energetická, Sokolnice, Česká republika

Škola bola založená v roku 1953 pre potreby Juhomoravskej energetiky. Od roku 1991 existuje samostatne. V súčasnej dobe má asi 280 žiakov v dennom štúdiu, pracuje tu 65 zamestnancov. Škola pripravuje žiakov na povolanie v učebných odboroch elektrikár - silnoprúd, elektrikár slaboprúd, elektrotechnik, autoelektrikár a v študijných odboroch zakončených maturitnou skúškou mechanik elektrotechnik - technik silnoprúdových zariadení, mechanik elektrotechnik - informačné technológie. Poskytuje komplexné vzdelávanie v teoretickom a praktickom vyučovaní a výchove mimo vyučovania. V rámci projektu financovaného JMK na škole študuje 20 študentov z partnerskej školy v Kragujevci, Srbsko.

Teoretické vyučovanie prebieha vo vlastných učebniach a v laboratóriách, praktické vyučovanie v dielňach pre odborný výcvik v Sokolniciach a na odlúčenom pracovisku v Brne. V posledných rokoch bola väčšina učební a dielní praktického vyučovania zrekonštruovaná a zmodernizovaná, aby vyhovovala najnovším požiadavkám na vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti elektrotechniky a energetiky a zabezpečila vysokú kvalitu prípravy na povolanie. Hoci sa jedná o školu s menším počtom žiakov, podarilo sa im získaním grantov vybaviť niekoľko učební modernými technológiami. Škola presadzuje celoštátne snahy pritiahnuť záujem verejnosti a žiakov základných škôl o technické odbory, nakoľko je stále nedostatok absolventov. Za týmto účelom pravidelne organizuje pre základné školy dni techniky. Škola prevádzkuje Centrum ďalšieho vzdelávania, realizuje rekvalifikačné štúdium a organizuje ďalšie vzdelávanie v oblasti káblových technológií, práca pod napätím, školenia a preskúšania podľa vyhlášky 50/1978 Zb. o elektrotechnickej kvalifikácii. V januári 2016 bolo otvorené Energy centrum - technológie pre 21. storočie, ktoré je ojedinelým výukovým pracoviskom v Českej republike.

Škola má vlastný internát, stravovacie zariadenie, športovisko. Praktické vyučovanie je zaistené aj na pracoviskách firiem, pre ktoré sa žiaci pripravujú. Je členom Českého zväzu zamestnávateľov v energetike.

Maltepe Anadolu Lisesi, Istanbul, Turecko

Maltepe Anadolu Lisesi je štátna stredná škola, ktorá poskytuje kvalifikované všeobecné vzdelanie študentom vo veku od 14 do 18 rokov. Hlavnými predmetmi štúdia sú matematika, turecká literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk a umenie ( hudba a vizuálne umenia). Cieľom školy je poskytnúť študentom znalosti v rôznych oblastiach od inžinierstva po medicínu a sociálne vedy ako prípravu na univerzitu. Počet študentov je približne 700 v 25 triedach, troch vedeckých laboratóriách, hudobnej triede a športových zariadeniach. Personál tvoria 4 manažéri a 42 učiteľov, ktorí zabezpečujú vzdelanie pre vysoké školy rôznych typov. Študenti sú veľmi úspešní v prijímacích konaniach v rámci celého Turecka. Ich hlavným cieľom je študovať na popredných univerzitách v Turecku. Vzdelávanie poskytuje študentom akademickú kvalifikáciu v oblasti vedeckého myslenia a zručnosť v riešení problémov. Ich víziou je vychovávať mladých, ktorí sú v prvom rade ľudskí, sú zodpovední za dobu, v ktorej žijeme a ktorí budú nachádzať riešenia na základe vedeckých poznatkov.

Model High School of Mathematics Academician Kiril Popov, Plovdiv, Bulharsko

Model High School of Mathematics Academician Kiril Popov bola založená 15. septembra 1971. Škola má bohatú históriu, ale zároveň aj moderné spôsoby vyučovania. Bola organizátorom veľkého množstva medzinárodných a národných fór ako XII Balkaniad v matematike 1995, XXVII Národná jarná konferencia Ligy matematikov v Bulharsku 1997, III. olympiáda Junior Balkan v matematike – jún 1999, XII Balkánska olympiáda v informatike – júl 2004, XXI Medzinárodná olympiáda v informatike august 2009, a mnoho iných. Majú viac ako 37 medailistov (zlatých, strieborných a bronzových) z medzinárodných olympiád v matematike, informatike, fyzike a astronómii. Škola sa dynamicky vyvíja, čo je dôležité pre zlepšenie vzdelávania. Pripravuje mladých ľudí v rôznych odboroch ako matematika, informatika, informačné technológie, počítačová grafika a dizajn, cudzie jazyky a podobne.

Školský manažment podporuje všetky aktivity spojené so zlepšením štúdia. Pedagogický tím sa pokúša motivovať študentov k učeniu použitím inovatívnych didaktických metód, súťaží, kreatívnymi aktivitami vo fiktívnych a juniorských firmách.

Pedagogický tím obzvlášť venuje pozornosť študentom, ktorí pochádzajú zo sociálne a ekonomicky znevýhodnených rodín, ktorých počet stúpa. Študenti z rozvedených rodín a rodín žijúcich na okraji životného minima a študenti so zdravotným postihnutím majú špeciálne postavenie v triedach. Škola im pomáha nájsť lepšie uplatnenie v živote a na pracovnom trhu.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018