flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Erasmus+
KA1 – Odborné vzdelávanie a príprava
Projekt – Internacionalizácia odborného vzdelávania

Európsky parlament schválil s platnosťou od roku 2014 nový program Európskej únie (EÚ) v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s názvom Erasmus +. Tento program zlučuje všetky doterajšie programy EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius. Naša škola realizuje dvojročný projekt. Internacionalizácia odborného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Erasmus plus pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

Ciele projektu:

V dňoch 4.10. 2014 – 25.10. 2014 sa študenti z II.A a III.L, celkom 12 žiaci odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ zahraničnej odbornej stáže v škole Coleg Cambria – Yale, Wrexham, Veľká Británia.

Cieľom odbornej stáže bolo rozšíriť si jazykové kompetencie v odbornej terminológii anglického jazyka, znalosti a praktické zručnosti v oblasti podnikania a cestovného ruchu. Študenti diskutovali o obchodnej etike v rôznych krajinách sveta, učili sa, ako napísať životopis a žiadosť do zamestnania, ako si založiť vlastnú firmu, získať počiatočný kapitál, nájsť vhodný predmet podnikania a presvedčiť potencionálneho zákazníka o kvalite poskytovaných služieb resp. výrobkov. Naučili sa, na čo upriamiť pozornosť pri prezentovaní firmy a tiež obchodovaní na burze cenných papierov. Stretli sa s reálnymi podnikateľmi, ktorí ich oboznámili so svojimi skúsenosťami pri zakladaní firmy, jej úspechmi a problémami a predovšetkým so získavaním si zákazníkov. Učili sa ako zorganizovať prácu vo firme, zaradiť pracovníkov na pracovné miesto, určovať spôsoby odmeňovania.

Počas prvých dvoch novembrových týždňov roku 2014 sa 12 študentov tretieho ročníka študijných odborov mechanik počítačových sietí, mechatronika a technické lýceum vzdelávalo v rámci programu ERASMUS+ v metropole Západočeského kraja v Plzni. Tento medzinárodný program bol zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Podstatná časť projektu "Internacionalizácia odborného vzdelávania" sa realizovala v moderných odborných učebniach SOU elektrotechnického v Plzni a na špecializovaných pracoviskách partnerských firiem tejto školy. Jej cieľom bolo posilniť a nadobudnúť nové odborné vedomosti, zručnosti a pracovné návyky v oblasti mikroprocesorovej techniky, kamerových systémov, programovania PLC automatov a zabezpečovacej techniky.

V dňoch 24.11. 2014 – 29.11. 2014 desať pedagógov Strednej odbornej školy v Handlovej v rámci programu ERASMUS+ - PROGRAM MOBILITY PRE ZAMESTNANCOV V OVP navštívilo Stredné odborné učilište elektrotechnické v Plzni. Mobilita zamestnancov umožnila učiteľom získať ďalšie informácie o prognózach odborného vzdelávania v Čechách a na Slovensku, vyskúšať si výučbu v jazykovo príbuznej krajine, poznávať pracovný režim a pracovné podmienky v Českej republike s dôrazom na zamestnávateľov Západočeského kraja.

V dňoch 25. 4. 2015 – 9. 5. 2015 sa 12 študentov Strednej odbornej školy Handlová zúčastnilo odbornej stáže v škole Coleg Cambria v meste Wrexham. Stáž sa konala v rámci projektu Erasmus+ kľúčovej aktivity KA1. Cieľom odbornej stáže bolo nielen zlepšiť jazykové zručnosti a kompetencie študentov, ale aj získať nové vedomosti a hlavne skúsenosti v odbore. Pracovný program bol veľmi pestrý a zaujímavý. Študenti chodili každý deň do školy, niektoré hodiny absolvovali spolu s anglickými študentami. Na hodinách pracovali pod vedením lektorov, robili mnohé zaujímavé veci – fotenie v exteriéri, spracovanie materiálu v grafických programoch, spracovanie videa a mnohé iné. Okrem aktivít v škole, študenti poznávali aj kultúrne, historické a prírodné zaujímavostí tejto krajiny.

V termíne od 15. 11. do 28. 11. 2015 sa 12 žiakov našej školy s pedagogickým dozorom zúčastnilo stáže v rámci projektu ERASMUS+ „Internacionalizácia odborného vzdelávania“. Cieľom ich cesty bolo mesto Plzeň v Českej republike a konkrétne Stredné odborné učilište elektrotechnické. Počas pobytu ich pracovný program bol zameraný na získavanie praktických skúseností s obsluhou, ovládaním a technickými parametrami digitálnej techniky. Študenti vykonávali odbornú prax v dielni diagnostiky a merania, v dielni zabezpečovacej a telekomunikačnej techniky a v dielni elektropneumatiky a automatizácie. Mali tak možnosť porovnať, ako sú vybavené naše školy a ako SOUE v Plzni. Určite by sa tam ale ako odborníci nestratili. Okrem vedomostí a zážitkov získali Certifikát o absolvovaní stáže, Europass Mobilita a od každého učiteľa odborného výcviku ešte malý darček pre najšikovnejších študentov.

V dňoch 8.11. – 27.11.2015 sa celkovo 12 žiakov z bilingválnych tried odboru obchodná akadémia (II.A, III.A) zúčastnilo 3-týždňového študijného pobytu vo Wrexhame (Wales) na škole Coleg Cambria – Yale – Veľká Británia. Cieľom bolo zlepšiť a zdokonaliť jazykové znalosti všeobecné, ale hlavne odborné jazykové, ale aj praktické znalosti v oblasti podnikania.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018