flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

KA1 - Európske vzdelávanie a prax

Prostredníctvom projektu "Európske vzdelávanie a prax" sa naša škola usiluje zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností študentov aj pedagogických zamestnancov s osobitným zreteľom na ich dôležitosť pre odborné vzdelávanie a trh práce. Projekt posilňuje nadnárodnú spoluprácu medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy v partnerských krajinách. Mobility pre účastníkov znamenajú pridanú hodnotu vzdelávania, pretože sa zameriavajú na efektívnejšie a zaujímavejšie učenie prácou vo všetkých jeho formách a na zvýšenie možností a príležitostí využiť teoretické vedomosti v praktických projektoch a v skutočných situáciách. Je to jedinečná príležitosť získať nové poznatky, zručnosti a skúsenosti tak pre pedagógov ako aj pre študentov.

Projekt zlepšuje medzinárodný rozmer odborného vzdelávania, výučbu a učenie sa jazykov, podporuje širokú jazykovú rozmanitosť a medzinárodné povedomie, čo vítajú najmä zamestnávatelia na domácom aj európskom trhu práce.

Pre pedagógov poskytol projekt prostredníctvom hospitácií a pozorovaní možnosť výmeny skúseností a osvedčených postupov, nadobúdania nových vedomostí, zručností a spôsobilostí, príležitosť získavať, udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon odbornej, špecializovanej aj riadiacej činnosti. V školskom roku 2017/18 sú naplánované mobility pre učiteľov odborných elektrotechnických predmetov, ktoré sú v súčasnosti na trhu nedostatkové a záujem o ne postupne vzrastá. Poznatky a skúsenosti z odbornej stáže v projekte Erasmus plus zužitkujeme najmä pri realizácii projektu Centra odbornej prípravy a vzdelávania pre elektrotechniku.

V projekte je naplánovaných 7 turnusov odborných stáží, v ktorých uskutoční mobilitu 60 žiakov a 6 pedagogických zamestnancov. Príležitosť dostanú prednostne žiaci tretích ročníkov študijných odborov bilingválna obchodná akadémia, mechatronika, mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií a technické lýceum, ktorí už majú dostatok odborných vedomostí potrebných pre odbornú prax. Mobility žiakov budú realizované v strediskách praktického vyučovania alebo v odborných dielňach našich partnerov. Doplnené budú odbornými exkurziami vo výrobných podnikoch podľa zameraní jednotlivých turnusov. V prípade mobility žiakov obchodnej akadémia-bilingválne štúdium partner Coleg Cambria zabezpečí aj prax v prevádzkach zameraných na obchod a služby. Žiaci sú sprevádzaní pedagogickým dozorom, ktorý zároveň plní úlohu odborného mentora, aby mohol korigovať pracovný program.

V projekte pokračujeme v spolupráci s osvedčenými partnermi: Coleg Cambria Wrexham, Veľká Británia, Polytechnikum Tallinn, SSEE Sokolnice a SOUE Plzeň, Česká republika. Všetky uvedené partnerské školy sú vybavené modernou didaktickou technikou a disponujú kvalifikovaným odborným personálom ochotným podeliť sa o svoje know-how. Do ďalšieho projektu sa snažíme nájsť nových partnerov a zapojiť ich aj do spolupráce v partnerských projektoch Erasmus+ KA2.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018