flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

„Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“

V rámci programu Erasmus + bol našej škole ako koordinátorovi schválený ďalší projekt s názvom „Čistá energia – zelené riešenie pre Európu“. Uvedený projekt úzko nadväzuje na predchádzajúci projekt s názvom „Bezpečná energia – energia pre budúcnosť“. Nielenže bude hlbšie rozvíjať jeho myšlienky, ale bude sa špeciálne venovať najmä problematike obnoviteľných zdrojov predstavujúcich udržateľnosť a „energetickú budúcnosť“, ktorá nezaťaží planétu Zem a sústredí sa na energetickú efektívnosť, inteligentné domáce systémy v mestách, obciach, či komunitách, v súlade s jednou z priorít Európskej komisie pre roky 2014 až 2019: Odolná energetická únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy zameranú na dekarbonizáciu hospodárstva - postupný prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť.

Projekty nielen národného ale aj medzinárodného charakteru predstavujú neoddeliteľnú súčasť fungovania našej školy. Ponúkajú študentom aj učiteľom možnosť nadštandardného vzdelávania v rôznych oblastiach, výmenu skúseností a zdokonaľovanie sa v komunikácií v cudzích jazykoch a IT technológiách. Projekt napĺňa ciele Trenčianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej odbornej školy Handlová a podporuje vzájomnú kompatibilitu so systémami regionálneho školstva s krajinami Európskej únie – zvýšenie mobility, výmena spoločných projektov škôl či skupín žiadateľov; naštartovanie systému celoživotného vzdelávania.

Čistá energia z obnoviteľných zdrojov energie pochádza výlučne z prírodných zdrojov Zeme. Jedná sa o slnečné žiarenie, vietor, vodu, biomasu a geotermálne teplo. Majú dve veľké výhody: ak sa správne používajú, nikdy sa nevyčerpajú a nespôsobujú nebezpečné klimatické zmeny. Obnoviteľné zdroje energie sa dajú použiť úplne všade, keďže všade okolo nás sa vyskytujú rôzne prírodné zdroje.

„Keď veľa mladých ľudí na mnohých malých miestach urobí veľa malých skutkov, môžu zmeniť tvár sveta.“ (africké príslovie)

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pocit spoluzodpovednosti za dobré fungovanie našej planéty a posilnenie ekologického správania jednotlivca. S tým súvisí poukázanie na potrebu racionalizácie spotreby energie a podpora udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie a možnosti ich využitia v Slovenskej republike, či v krajinách našich partnerov, ale taktiež poukázať na sekundárne prínosy úspor energie z obnoviteľných zdrojov energie späté.

Ďalším cieľom je porovnanie potenciálu úspor energie a obnoviteľných zdrojov energie z rôznych prameňov. Tému tohto projektu sme si zvolili z dôvodu potreby zvýšiť informovanosť študentov a iných účastníkov projektu o stave súčasných energetických zdrojov, ktorých kapacita je obmedzená a vyčerpateľná v dohľadnej dobe. Preto je nutné venovať pozornosť novým, bezpečným zdrojom, ktoré neprinášajú toľko problémov z hľadiska životného prostredia. Zároveň chceme zvýšiť záujem študentov o riešenie tejto otázky a zmeniť ich postoj v správaní sa k životnému prostrediu. Chceme na problematiku poukázať z globálneho aspektu, aby účastníci pochopili, že toto je celosvetový problém. Do roku 2050 bude na našej planéte žiť približne 9 miliárd ľudí a z toho vyplynie aj výrazné zvýšenie spotreby energie a vyčerpateľnosť súčasných zdrojov. Z tohto dôvodu má svoje opodstatnenie realizácia projektu na nadnárodnej úrovni, pretože riešenie globálnych problémov nie je záležitosťou jednej krajiny. Všetci účastníci si budú môcť vymeniť svoje poznatky a skúsenosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, v rámci školiacich aktivít získajú nové vedomosti.

Projekt podporí vypracovanie a realizáciu plánov strategickej spolupráce v oblasti hľadania nových riešení pri výrobe a využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Prispeje k zvýšeniu kreativity a súťaživosti medzi žiakmi rôznych vzdelávacích systémov a kultúr. Významným spôsobom podporí vzájomnú výmenu všeobecnovzdelávacích a odborných poznatkov, praktických skúseností a zručností medzi žiakmi, učiteľmi, využívanie moderných technológií, spoznávanie rôznych vzdelávacích metód a postupov a skvalitnenie komunikačných zručností v cudzom jazyku. V projekte považujeme za veľmi dôležitý výstup aj rozvoj vzájomného dialógu a tolerancie medzi rôznymi kultúrami.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018