flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Charta Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu

Stredná odborná škola Handlová získala v roku 2015 ako jedna z 12 stredných škôl Chartu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Charta je určená výlučne pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility OVP pre žiakov a je zárukou kvality realizovaných medzinárodných projektov.

Platnosť Charty je na celé projektové obdobie Erasmus+ od 2016 do 2020.

charta-m.png, 20kB

V rámci programu Erasmus+ by sme chceli pokračovať v úspešnej realizácii projektových aktivít v kľúčovej aktivite KA1 aj KA2, ktoré výrazným spôsobom prispievajú k rozvoju školy a jej kreditu na trhu stredných škôl v regióne. Hlavný prínos výsledkov projektov vidíme v bezproblémovej uplatniteľnosti našich absolventov, vo fundovanosti pedagogických zamestnancov, v získavaní a rozvoji nových odborných a jazykových kompetencií. Do projektu preto chceme zapojiť čo najviac našich nadaných študentov a učiteľov.

Mobility, ktoré chceme realizovať ako vysielajúca organizácia, chceme zamerať na profilové odbory mechanik počítačových sietí, elektrotechnika, technické lýceum, grafik digitálnych médií a bilingválna obchodná akadémia. Cieľom, ktorý chce škola dosiahnuť v oblasti medzinárodných projektoch, je začleniť zahraničné stáže študentov do vzdelávacích programov s plným uznaním ako súčasť vyučovacieho procesu. Počet mobilít žiakov chceme zvýšiť tak, aby z odboru mohol počas štúdia vycestovať takmer každý nadpriemerný žiak. Chceme zároveň využiť možnosť tohto informálneho učenia sa na rôznom stupni profesionálnej prípravy pre povolanie.

Do mobilitných aktivít chceme zapojiť aj učiteľov odborných predmetov, vedúcich predmetových komisií, garantov vzdelávacích programov a členov manažmentu školy s cieľom získavať nové poznatky vo svojej aprobácii, zdokonaliť sa v cudzom jazyku, získať inšpiráciu pri vytváraní odborných učební, spôsoboch výučby v európskych školách, o spôsoboch motivácie mládeže, o progresívnych metódach výučby v školských systémoch v Európe.

Stredná odborná škola plánuje v nasledujúcich rokoch realizovať 200 mobilít, z toho 172 pre žiakov v OVP a 28 pre zamestnancov v OVP. Plán mobilít na projektové obdobie 2016-2020 vychádza zo záujmu o štúdium v jednotlivých odboroch. V každom roku chceme uskutočniť turnusy podľa typu účastníkov a ich odborného zamerania. Naša spolupráca bude pokračovať s partnermi Coleg Cambria, Wrexham, Veľká Británia, Integrovaná střední škola Sokolnice, Česká republika, Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Česká republika, Maltepe Anadolu Lisesi Istanbul Turecko.

Mobility budú financované zo získaných grantov, dofinancované budú z rozpočtových prostriedkov školy alebo z finančných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti školy.

Plánujeme v nasledujúcich 5 rokoch v každom roku vyslať na stáž žiakov bilingválnej obchodnej akadémie s cieľom zdokonaliť odborný cudzí jazyk tak, aby žiaci dosiahli úroveň B2/C1 Európskeho referenčného rámca a mohli vykonať štátnu skúšku z jazyka. Každý druhý rok vytvoriť stáže pre odbor mechanik počítačových sietí, elektrotechnika, technické lýceum a grafik digitálnych médií. Počet turnusov bude závisieť najmä od počtu žiakov v ročníku. Prioritne na mobility budú vyberaní žiaci tretích ročníkov štúdia, ktorí budú mať dostatočné odborné vedomosti pre naplnenie pracovného programu mobility a budú jazykovo zdatní.

Záujem o medzinárodné stáže je aj zo strany pedagogických zamestnancov, ktorí si neustále zvyšujú kvalifikáciu v rôznych aktualizačných a inovačných programoch. V tejto kategórii by sme sa okrem odbornosti chceli zamerať aj na jazykovú vybavenosť, ktorá je vzhľadom na vyšší vekový priemer učiteľov veľmi slabá. V horizonte 5 rokov plánujeme vyslať na stáž 4-10 člennú skupinu učiteľov podľa predmetového zamerania.

Stredná odborná škola Handlová nechce v medzinárodnej spolupráci plniť len úlohu pasívneho partnera, ale chce ponúknuť svoje moderne vybavené učebne, centrum odborného vzdelávania, skúsenosti kvalifikovaných odborníkov pre stáže, ako prijímajúca organizácia. Víziou školy je nadviazať spoluprácu s novými partnermi prostredníctvom kontaktných seminárov organizovaných v rámci Erasmus+ alebo individuálne počas monitorovacích návštev alebo odporúčaní partnerských škôl. Cennými partnermi budú podniky, firmy, ktoré môžu priamo participovať na úprave učebných plánov vzdelávacích programov.

Výstupy všetkých projektových aktivít chceme implementovať do vzdelávacích programov. Vzdelávacie programy chceme postupne prepracovať podľa požiadaviek Európskeho kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií s cieľom bezproblémového uplatnenia našich absolventov na európskom trhu práce.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018